NOVINKY

arr3Školení 6-7.10.2015Školení metodiky výukového systému SNAG plná velikost ve formátu PDF ke stažení zde ... arr3Nabídka pro golfové klubyGolfovým klubům nabízíme možnost zakoupení sady na sestavení 9ti jamkového SNAG hřiště, více... arr3Nabídka pro školkyZajímavé podněty přišly z mateřských školek, došla nám řada dotazů ohledně možností učit golf se... arr3Školení v metodice golfového výukového systému SNAG 2014Na dny 10-12.3.2014 je naplánováno další školení v metodice výuky se SNAGem. pro stáhnutí PDF... arr3Podzimní výuka v metodiceNa dny 17-18.10.2013 je naplánováno další školení v metodice výuky se SNAGem. Zváni jsou golfoví... arr3"Povodňové" školeníZačátkem června proběhlo „povodňové“, v pořadí třetí školení v metodice výuky systému SNAG, ze... arr3Dětský golfový den Základní škola Třešť ve spolupráci s Golf Club Telč pořádají Dětský golfový den. celé PDF k... arr3Školení v metodice golfového výukového systému SNAGSpolečnost Ittec s.r.o. Vás srdečně zve na dvoudenní vzdělávací akci Školení v metodice golfového... arr3Článek Jack Nicklaus, Wall Street Journal 8.12.2012Článek je k prohlédnutí zde... arr3Školení trenérůVe dnech 25.-26.9. proběhlo v Praze již druhé školení trenérů v metodice výukového systému SNAG. C... arr3Novinky z Evropské PGANovinky z Evropské PGA článek je k prohlédnutí pod tímto odkazem... arr3Školení SNAGV červnu 2012 se uskutečnilo 1. Školení golfových trenérů a cvičitelů v metodice výukového systému... arr3Hlavní certifikovaní lektořiHlavními certifikovanými lektory výukového systému SNAG jsou:Linda Mannová z Golf Clubu Most pro...

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.snagonline.cz provozovaným společností ITTEC, s.r.o. od 1.1.2014.

1)   Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále OP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je provozovatel internetového obchodu společnost  ITTEC, s.r.o., IČ 64574296, DIČ: CZ64574296, se sídlem Za Šmatlíkem 824, 149 00 Praha 4, korespondenční adresa: AOS  Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 41746 jako prodávající a/nebo poskytovatel služby a/nebo licenčních oprávnění (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je kupující, který není spotřebitel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Tyto OP mohou být na žádost kupujícího zaslány elektronicky, přičemž jsou veřejně dostupné na stránkách e-shopu www.snagonline.cz firmy ITTEC, s.r.o. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi pečlivě seznámil, a to včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujících jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje kupujících prodávající jinak nepředává žádné další osobě.

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím elektronicky archivovány.

2)   Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Je-li kupujícím podnikatel, který má s prodávajícím uzavřenu Rámcovou Kupní smlouvu (dále RKS),  řídí se obchodní a záruční podmínky dle této smlouvy. Zároveň jsou aplikovány ceny dle smluvených cenových a rabatových podmínek, které jsou přílohou RKS.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, její část případně odstoupit od kupní smlouvy s okamžitou platností, pokud se zboží již nevyrábí či již nedodává, výrazným způsobem se změnila jeho cena. V takovém případě bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. Stejným způsobem se postupuje v případě výrazné chyby v prezentované ceně na e-shopu. Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku i v případě, že eviduje za kupujícím pohledávky po splatnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

3)   Možnosti dopravy, doručení

Osobní odběr

Objednávku zboží, které je skladem, je možné kdykoliv v provozní době vyzvednout osobně na provozovně prodávajícího AOS  Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy.

Provozní doba: Po-Pá,  8:00-16:30, polední přestávka: 12:00 - 12:30

V případě objednávky zboží, které není skladem, informuje prodávající kupujícího o předpokládané době naskladnění a možnosti odběru.

Doprava po ČR

Poštovné hradí kupující.
Cena přepravy při platbě převodem je 109,- Kč
Cena přepravy při platbě dobírkou je 129,- Kč
Cena přepravy kurýrní službou je 159,- Kč

Zásilka je doručena obvykle do druhého dne od odeslání. O odeslání je kupující obvykle informován e-mailem případně telefonicky.

Dopravné mimo ČR je řešeno individuálně.

4)   Záruční a reklamační podmínky

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

-      má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo          které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

-      se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle          smluveného vzorku nebo předlohy,

-      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba pro spotřebitele činí 24 měsíců. Pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců nebo dobu prodlouženou dobu záruky, která se řídí záručními podmínkami výrobců nebo dodavatelů zboží.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním a u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

K reklamaci je nutné doložit: kopii prodejního dokladu, popis závady, kompletní výrobek.

Kupující je povinen reklamované zboží zaslat nebo osobně dopravit na adresu provozovny prodávajícího:

ITTEC, s.r.o.

AOS Modletice 106

25101 Říčany u Prahy

Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží nese kupující.

5)   Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím e-shopu, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy. Odstoupení musí obsahovat číslo objednávky, datum nákupu a nejlépe i číslo účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v otevírací době na provozovně prodejce AOS Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je přílohou těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího AOS Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy či na e-mail prodávajícího lenka@ittec.cz .

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud s kupujícím není vzájemně dohodnuto jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží navrátí.

Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

-      o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

-      o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního a měnového trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

-      o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

-      o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

-     o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

-      o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

-     o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo na úplné zrušení objednávky u zboží označeného „Na dotaz“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.

6)   Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

-      platba v hotovosti či kartou při osobním odběru,

-      platba předem bankovním převodem,

-      platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu, (pokud je zprovozněn)

-      na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz ),

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na zboží přechází převzetím zboží kupujícím.

7)   Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014.